Политика за поверителност

Всичко за целите и методите, по които обработваме лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Въведение

Добре дошли в Сайта на АЕСТЕ ЛАЙФ ЕООД, който по дефиниция от нашите Общи условия включва уебсайт WWW.AESTHELIFE.COM, всеки друг уебсайт, администриран от АЕСТЕ ЛАЙФ ЕООД, както и мобилни приложения, профили, страници и/или магазини в социални мрежи, администрирани от АЕСТЕ ЛАЙФ ЕООД (наричани по-долу накратко „Сайт“, „Сайта“). Моля, прочетете внимателно нашата политика на поверителност, тъй като тя се прилага всеки път, когато посетите и разглеждате нашия Сайт и използвате услугите му, независимо дали закупувате артикули. Този документ съдържа Политиката за сигурност на личните данни на физически лица (“Политика”) и е неразделна част от нашите Общи условия. Неприятно, но в случай че не сте съгласни с Общите условия или нашата Политика за поверителност, няма възможност да използвате Сайта, както и да сключвате договори с „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД. АЕСТЕ ЛАЙФ ЕООД запазва правото си частично или изцяло да променя настоящата Политика за поверителност, като всяка промяна влиза в сила незабавно от момента на публикуването й в Сайта. Всяка актуализация ще бъде публикувана тук. Съветваме Ви да проверявате тази страница при всеки достъп до нашия Сайт. 

Дата на последна актуализация: 27 март 2020

Администратор на данни

Администраторът на данни, обработвани от този Сайт, „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД („Ние“/„Нас“) със седалище и адрес на управление: България, 6600 Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 9, ЕИК: 205236451, данъчен номер и номер по ДДС BG205236451, представлявано от своя управител – Мирослава Мирославова Яворова, обработва данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.

Общи положения

Вашата поверителност е изключително важна за нас. Тази политика за сигурност разкрива какви лични данни събираме от Вас посредством съвместните ни взаимоотношения и как използваме тези данни. С цел сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние чрез сайта https://aesthelife.com/ и/или профили в социални мрежи и приложения (наричани по-долу на кратко „Сайта“), Ние обработваме лични данни на физически лица („Субекти на данни“/„Вие“/„Вас“), в съответствие с настоящата Политика.   „АЕСТЕ ЛАЙФ“  ЕООД е администратор на данни по отношение на информацията, събрана при разглеждането на Сайта и закупуването на предлаганите продукти и услуги. При обработването на лични данни „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“) и Закона за защита на личните данни, защото за нас сигурността на личните данни на нашите посетители на Сайта и/или клиенти е от първостепенно значение. Партньори и трети лица, които работят с или за „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, както и които имат или могат да имат достъп до личните данни, ще се очаква да се запознаят, разбират и да се съобразят с тази политика. Никоя трета страна не може да има достъп до лични данни, съхранявани от „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, без предварително да е сключила споразумение за поверителност на данните, което налага на третата страна задължения, не по-малко обременяващи от тези, които „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД е поело, и което дава право на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД да извършва проверки на спазването на наложените със споразумението задължения. Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани или вече сте идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства. Администратор е физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава-членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава-членка.

Категории субекти, чиито лични данни обработваме

Във връзка с Ваше посещение на Сайта и/или сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние, „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни: (а) физически лица, ползватели на https://aesthelife.com/ без регистрация; (б) физически лица, ползватели на https://aesthelife.com/ с регистрация, като Потребители и/или Клиенти; (в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД;

(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД;

(д) физически лица, с които сключваме и изпълняваме договор за покупко-продажба от разстояние чрез Сайта, вкл. но не само клиенти, представители на партньори и други; Тази политика се прилага за всички служители/работници/партньори (и заинтересованите страни) на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД като външни доставчици. Всяко нарушение на Общия регламент ще бъде разглеждано като нарушение на трудовата дисциплина, а в случай че има предположение за извършено престъпление, въпросът ще се предостави за разглеждане в максимално кратък срок на съответните държавни органи. При подбор на работници и служители „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД обработва лични данни на кандидатите с оглед преценка на способностите на кандидатите и определяне на най-подходящия от тях за заемане на съответната длъжност. В случай на получено съгласие от кандидата „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД съхранява неговите мотивационно писмо и/или автобиография с оглед предлагане на възможност за работа при откриване на свободна позиция впоследствие.

Какви лични данни обработваме?

 1. Които Вие предоставяте:

Невъзможно е сключването на договор за покупко-продажба от разстояние с Вас чрез Сайта и изпълнението на същия, ако не ни предоставите информация. Регистрацията в нашия Сайт също изисква събирането и съхраняването на Ваши лични данни. В тази връзка изискваме определена информация от Ваша страна, а Вие сами решавате дали и как да се възползвате от възможностите за сключване и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния (полета, обозначени със „*“) или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да сключим и изпълним съответния договор или да регистрираме Вашия профил в нашия Сайт. Това са рутинни изисквания за данни като:

 • име и фамилия и/или наименование на юридическо лице,
 • имейл адрес
 • телефонен номер
 • пощенски код
 • област
 • град/село
 • парола (при регистрация)

При направено изрично искане за издаване на фактура обработваме още: наименование на юридическо лице, ЕИК, ИН по ЗДДС, град и адрес. В случай че предоставяте Ваши лични данни на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД посредством Viber, Skype, Facebook, Instagram, YouTube или друга социална мрежа, Ви информираме, че тези уебсайтове и приложения имат свои собствени правила за поверителност и че не приемаме никаква отговорност или отговорност за тези правила. В тази връзка Ви препоръчваме да проверите тези правила, преди да ни изпратите личните си данни посредством тези уебсайтове/приложения. С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания по телефона, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Освен това https://aesthelife.com/ дава възможност да се абонирате за нашия Бюлетин, за да получавате на Вашия имейл адрес известия за нови продукти, оферти и промоции, публикувани в Сайта. Услугата може да бъде ползвана с или без регистрация. В случай че желаете да ползвате услугата, е необходимо да предоставите имена и имейл адрес, на който да получавате абонамента, посредством съответната форма за абониране. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез отправяне на молба посредством електронната форма за контакт в https://aesthelife.com/ или чрез съответните линкове за целта, които най-често се съдържат в изпратените от Нас имейли към абониранитее. Предоставените в Сайта функционалности не са предназначени за съхранение и обработване на специални категории данни по смисъла на чл. 9 и чл. 10 от Общия регламент относно защита на данните. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответната електронна форма за контакт в Сайта.

 1. Които са свързани с процеса на ползване на https://aesthelife.com/

В допълнение, ние събираме информация от Вашия компютър, телефон, таблет или друго устройство, което използвате при посещение на https://aesthelife.com/. Тази информация може да включва следното:

 • идентификатор на устройството, което използвате, типа на това устройство, идентификационен номер за рекламиране и уникален знак за това устройство.
 • информация за компютър и връзка, като например статистически данни за показванията на страници, трафик към и от сайтовете, URL адрес за препращане, рекламни данни, IP адрес, гео-позициониране, както и настройки за език, дата и час.

На уебсайта https://aesthelife.com/ се използват логове със следните цели:

 • за подсигуряване на надеждното функциониране на услугите на https://aesthelife.com/ и установяване на технически проблеми;
 • за подсигуряване сигурността на услугите на https://aesthelife.com/ и откриване на злонамерени действия;
 • за развитие и подобряване на услугите на https://aesthelife.com/;
 • за измерване на посещаемостта и ползваемостта на https://aesthelife.com/;
 • сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория.

Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на „бисквитки“. За функционирането на https://aesthelife.com/ е необходимо ползването на „бисквитки“. Във връзка с това е приета и Политика за използване на „Бисквитки“.

С какви цели обработваме Вашите лични данни?

Основната цел, поради която обработваме Вашите лични данни, е свързана най-общо казано със сключването и изпълнението на договор за покупко-продажба от разстояние посредством сайта. Използваме Вашата лична информация и за да предоставим и подобрим възможностите на Сайта, да се свържем с Вас относно Вашата поръчка, да Ви предоставим услуга за обслужване на клиенти, да Ви предоставим персонализирана реклама и маркетинг, съобразно Вашите интереси, както и за откриване, смекчаване и разследване на измамни или незаконни дейности. „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика, които могат да бъдат свързани със:

 • сключване на договор за покупко-продажба от разстояние между Вас и „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД – изискваме Вашите данни за идентификация, контакт, доставка и носене на гаранционна отговорност;
 • изпълнение на сключения договор (моля, обърнете внимание, че ние можем да задържим Вашите данни за разумен период от време, след като сте приключили сделката, за да изпълним всички договорни задължения като възстановявания, гаранции и т.н., и да изпълни всички правни задължения за запазване на данни за трансакции);
 • информирането Ви за продукти и услуги, за които желаете да Ви изпращаме информация по електронна поща, поща, мобилен телефон и / или чрез други дигитални средства (в зависимост от вашите заявените предпочитания), включително социални медийни платформи;
 • регистрацията Ви на уебсайта https://aesthelife.com/ (в този случай Ние ще използваме Вашата лична информация и за да поддържате и актуализирате профила си (например като промяна на адреса или промяна в маркетинговите си предпочитания);
 • администрирането на уебсайта;
 • анализиране и подобряване на използването на нашия уебсайт https://aesthelife.com/ и търговията на дребно, (вкл. използваме информация за това, как се движите в нашия уебсайт);
 • измерване и анализиране на нашата реклама;
 • отправяне към Вас на предложения и препоръки на базата на информацията, която споделяте с нас;
 • поддържане на уебсайта https://aesthelife.com/ и мрежата ни сигурни и безопасни;
 • да се свържем с Вас относно профила Ви, да отстраняваме проблеми с профила Ви. Когато се свързваме с Вас по телефона, за да осигурим ефективност, можем да използваме автоматично или предварително записани обаждания и текстови съобщения;
 • отправяне към Вас реклами, които са съвместими с интересите и предпочитанията, които сте проявили през посещението си в Сайта ни;

  Нашият легитимен интерес от обработката на Вашите лични данни е породен от необходимостта да бъде осигурена защитата и опазването на законните интересите на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД и/или трети лица, което е свързано с:

 • осигуряване на нормалното използване на https://aesthelife.com/ от Ваша страна и от страна на другите посетители, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия;
 • откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на предназначението на https://aesthelife.com/;
 • осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани със сключване и изпълнение на договор с Вас или в отговор на отправено запитване посредством електронната форма в Сайта;
 • насочване на нашия маркетинг, актуализация на услуги и предлагането към Вас на промоционални оферти въз основа на вашите предпочитания;
 • приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
 • осъществяване и закрила на правата и законните интереси на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

  За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории. Нашите законови задължения включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на задължения предвидени в Регламента за защита на личните данни, свързани с уведомяването Ви за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните възможности на Сайта за сключване на договори, или със защитата на данните Ви и др. подобни. Друго наше законово задължение е свързано с воденето на счетоводна отчетност и необходимостта от запазване на лични данни по фактури съгласно Закона за счетоводството. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории. Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие. Ние обработваме анонимизирани данни за статически цели, т.е. за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно. При преследване на тези цели спазваме следните принципи:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

олко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите на Сайта, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни Период на съхранение Пояснения
Регистрационни данни (като име и фамилия или наименование на юридическо лице, адрес, пощенски код, телефон, имейл адрес и парола) и информация за извършването на регистрацията и съгласяването с Условията (дата, час, IP адрес) За целия период на поддържане на акаунта в https://aesthelife.com/ и до 1 /една/ година от прекратяване на регистрацията Данните Ви идентифицират като конкретен потребител в https://aesthelife.com/.
Данни при сключване на договор (име и фамилия или наименование на юридическо лице, адрес, пощенски код, телефон, имейл адрес) До прекратяване на регистрацията Ви или докато изпълним всички законови и договорни задължения. При извършване на покупка чрез Сайт ще запазим посочената информация с цел отчитането ѝ във Вашия акаунт.
Личните данни, обработвани във връзка с издаването на фактура или друг документ за данъчен контрол За срок от 10 /десет/ години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят. Съхраняват съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството
Данни на наши служители, фигуриращи във ведомости за заплати 50 г. след прекратяване на трудовия им договор Изискване на чл.42 от Закона за счетоводството.
Вашия имейл адрес за известяване за нови или актуални продукти За периода, за който е активен абонаментът за Бюлетин, до неговото прекратяване. https://aesthelife.com/ дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за нови или актуални продукти. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време чрез изпращане на искане в този смисъл посредством формата за контакт с Нас.
Настройки До изтриването им от Вас или до прекратяване на регистрацията Ви. В случай че се съхраняват в „бисквитка“, до 6 /шест/ месеца от последното ползване В тази категория попадат настройки като избор на адрес за доставка и др. под.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За периода до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) За период до 1 /една/ година Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.
Запитвания , искания и всякаква кореспонденция. Кореспонденцията се съхранява за срок до 5 /пет/ години. За регистрирани потребители тези данни се съхраняват до прекратяване на регистрацията, освен ако не преценим, че не е необходимо. С цел по-добра комуникация с Вас, Ние съхраняваме и обработваме данните, постъпили чрез електронни форми в Сайта, чрез обажданията по телефона, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, както и резултата от това обработване.
Бисквити До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите За описание на използваните бисквити виж „Политика за използване на Бисквити“

Ако сме законово задължени или ако е разумно необходимо да спазваме регулаторните изисквания, да разрешаваме спорове, да предотвратяваме измами и злоупотреби или да прилагаме нашите условия, можем да запазим и част от Вашата лична информация за ограничен период от време, дори и след като сте изтрили профила си. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство. Ще Ви уведомим, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД или друго.

С кого споделяме Вашите лични данни?

„АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика и предвидените в закона случаи. Стараем се да сведем до минимум личните данни, които разкриваме, като това винаги е пряко свързано и е необходимо за постигането на определената цел. Ние не продаваме, не даваме под наем и не разкриваме по друг начин Вашата лична информация на трети страни за техните маркетингови и рекламни цели без Вашето съгласие. Във връзка с изпълнението на договорите, сключени с Вас посредством Сайта,   Ние предоставяме горепосочените Ваши лични данни или част от тях на:

 • Нашите служители

Членовете на нашия екип имат достъп до информацията, която предоставяте. Например, администраторите, счетоводителите и мениджърите на магазина имат достъп до: -Информация за поръчката: какво е купено, кога е закупено, къде трябва да бъде изпратено -Клиентска информация: вашето име, телефон, имейл адрес и адреси за фактуриране и доставка. Нашият екип има достъп до тази информация, за да може да изпълнява поръчки, да прави връщания и да оказва съдействие.

 • Спедитори (куриерски фирми)

Спедитори, с които споделяме нужните данни за доставка: имена, телефон, имейл, адрес за доставка и съдържание на поръчката, както и информация за връзка и информация за проследяване на доставките, с цел улесняване на доставката на закупени артикули и други съобщения, свързани с доставката; Политика за поверителност на ЕКОНТ: https://www.econt.com/en/econt-express/privacy-policy Политика за поверителност на СПИДИ https://www.speedy.bg/en/gdpr

 • Банковата институция или компанията, която обработва информацията от картови и други онлайн плащания:

Политика за поверителност на Fibank: https://psd2dev.fibank.bg/fibank/psd2/privacy Политика за поверителност на PayPal: https://www.paypal.com/va/webapps/mpp/ua/privacy-full Също споделяме информация с(ъс):

 • Нашите рекламодатели от трети страни с цел осигуряване на персонализирана реклама.

Политика за поверителност на Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy   ВАЖНО: Информация за Facebook Pixel Ние използваме Facebook Pixel на нашия уебсайт. Facebook Pixel е проследяващ код, който ни позволява да проследяваме и следим успеха на рекламите, които използваме във Facebook, както и да подобрим ефективността на тези реклами чрез записване на информация като устройството, което сте използвали за достъп до нашия уебсайт, и действията, които сте предприели на нашия уебсайт чрез използване на бисквитки. Може също така да използваме Facebook Pixel за създаване на реклами за пренасочване и персонализирани аудитории за нашите реклами във Facebook и на нашия уебсайт. Facebook съчетава данни, събрани от използването на Facebook Pixel на нашия уебсайт, с данни, които събира от други източници, с цел подобряване и насочване на реклами, показвани на уебсайта му (респ. приложения) или чрез услугите му, за подобряване на неговите системи и предоставяне на услуги за измерване на трети страни, които използват рекламните услуги на Facebook. Можете да разберете повече за това как Facebook обработва информацията, която събира за вас и други лица, като прочетете Политика за поверителност на Facebook, която е достъпна тук.

Можете също така да попречите на Facebook да събира информация, използвайки Facebook Pixel, като промените вашите рекламни настройки във Facebook тук. Биксвитките, свързани с дейността на Facebook Pixel, са описани в по-горната секция “Какви “бисквитки” използваме?” в категория “Маркетинг”. Политика за поверителност на Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 Политика за поверителност на Google: Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager, AdSense: https://privacy.google.com/ Политика за поверителност на MailChimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/ Политика за поверителност на Privy: https://www.privy.com/privacy-policy Политика за поверителност на Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

 • Компетентен държавен или съдебен орган, ако сме законово задължени (НАП) или това бъде поискано по надлежен начин с цел откриване, разследване, смекчаване и предотвратяване на потенциално измамни и незаконни действия срещу сигурността на данните;
 • трети лица с оглед защитата на права и законни интереси на „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД и/или други потребители на https://aesthelife.com/;
 • лица, за които имаме Вашето изрично съгласие да предоставяме на личните Ви данни;

При работата си с посочените по-горе категории лица, на които предоставяме Вашите лични данни или част от тях, изискваме от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящата Политика. Също така можем да разкрием Вашите лични данни, когато ние сме предмет на правно задължение да направим това във връзка с предотвратяването или разкриването на престъпления, с цел установяване, упражняване или защита на нашите законни права или когато считаме, че получаваме валидно искане за разкриване. Това включва и обмен на информация с други компании и организации с цел защита на измамите и намаляване на кредитния риск. Трябва да сте наясно, че ако ни поискат от полицията или от друг регулаторен или държавен орган, който разследва предполагаеми незаконни дейности, предоставяне на  личната Ви информация или друга информация, която получим за Вас, имаме право да го направим. Нашият уебсайт https://aesthelife.com/ съдържа връзки към други сайтове и бутони за споделяне, напр. Facebook, Instagram, Google +, Pinterest и YouTube. Тези уебсайтове, услуги и приложения могат да задават свои „бисквитки“ на компютрите на потребителите, да събират данни или да изискват лична информация. Трябва да се запознаете с всички правила за поверителност, намерени на такива уебсайтове, услуги и приложения, за да разберете как може да бъде събирана и използвана вашата информация. Информацията, която събираме от Вас, може да бъде прехвърлена и съхранявана извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Може да се обработва и от персонал, работещ извън ЕИП, който работи за нас или за един от нашите доставчици. В този случай, законите на третата страна за защита на данните ще бъдат одобрени като адекватни от Европейската комисия или ще бъдат приложени други приложими гаранции.

Какви бисквитки използваме?

Като неразделна част от настоящата Политика за сигурност на личните данни на физическите лица „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД е приело и Политика за използване на „бисквитки“. Моля, запознайте се внимателно с нея. Тя се намира на тази страница: https://aesthelife.com/cookie-policy/ . Обстоятелството, че Политиката за използване на „бисквитки“ се намира на отделна страница на Сайта не я прави по-малко приложима като задължителен раздел на нашата Политика за поверителност.

Вашите права по отношение на лични данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на данните Вие разполагате със следните права:

 • Право на информираност.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни. Ако имате допълнителни въпроси относно Политиката, свържете се с Администратора ни на лични данни на dpo@aesthelife.com

 • Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно начина на обработването им и правата Ви във връзка с това.

 • Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате и допълвате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

 • Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“).

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице основание за обработване по смисъла на Общия регламент относно защита на данните.

 • Закриване на акаунт.

В случай че желаете, имате възможност да закриете Вашия акаунт по всяко време, чрез подаване на Молба в този смисъл посредством електронната форма за контакт в https://aesthelife.com/. След закриване на акаунта всички данни, част от него, се изтриват. Във връзка с нашите задължения, отговорности и изисквания на закона за период до 1 /една/ година се съхраняват с цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след закриване на акаунта. Виж раздел „Колко дълго съхраняваме информацията Ви?“.

 • Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Общият регламент относно защитата на данните предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

 • Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратора на Вашите лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

 • Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, в случай че обработването е основано на съгласие или договорно задължение или обработването се извършва по автоматизиран начин. Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от https://aesthelife.com/ данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

 • Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на услугите в https://aesthelife.com/ не се използват технологии, попадащи в тази категория.

 • Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си, което сте дали във връзка с обработването на лични данни на основание – Вашето съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като абонамента за известия за нови услуги и продукти, публикувани в https://aesthelife.com/, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), имате възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието) чрез подаване на Молба в този смисъл посредством електронната форма за контакт в Сайта.

 • Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

 • Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон: 02 915 3 518, интернет страница: www.cpdp.bg. Може да упражните горепосочените права посредством подаване на Молба чрез електронната форма за контакт, както и по регулярна или електронна поща. При отправяне на Молба, ще получите формуляр за упражняване на съответното право, ако Ви е необходим такъв. В случай че упражнявате тези права явно неоснователно или прекомерно, по-специално поради своята повторяемост,  „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД си запазва правото да наложи разумна такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или да откаже да предприеме действия по искането.

Точност на информацията

„АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

ерки за сигурност

С оглед осигуряване на възможно най-добра защита на данните на компанията и своите клиенти, посетители на https://aesthelife.com/, представители на партньори и служители, „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Общия регламент относно защита на данните и Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти. Компанията е приела необходимите правила и процедури, свързани със законосъобразното обработване на Вашите лични данни, които подпомагат процесите по законосъобразно обработване, опазване и обезпечаване на сигурността на Вашите данни. Разполагаме с физически, електронни и процедурни защитни средства, които съответстват на нашите законови задължения по отношение защитата на информацията за вас. За максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Контакти на администратора

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към „АЕСТЕ ЛАЙФ“ ЕООД: Адрес за кореспонденция: България, 6600 Кърджали, ул. Екзарх Йосиф 9 Лице за контакт: Мирослава Яворова Имейл: dpo@aesthelife.com Телефон: +359884873141